Beheer en Toezicht 

Voorkomen dat er schade en vervuiling ontstaat

De collega's van het werkgebied Beheer & Toezicht zorgen dat onze dijken, sloten, wegen en agrarische gebieden goed beheerd en onderhouden worden. En waar nodig zorgen ze dat de wet- en regelgeving gehandhaafd wordt. Gaten graven in een dijk, het slootje achter je huis dempen, of illegaal afvalstoffen lozen; het kan ernstige gevolgen hebben voor de omwonenden.

Toezicht houden is belangrijk, bijvoorbeeld om te zorgen dat er geen giftige stoffen in het water geloosd worden of om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat. Handhaving komt pas in een later stadium aan de orde, als er overtredingen zijn vastgesteld. Dan is het aan de handhavers om de overtredingen ongedaan te maken en de gevolgen daarvan te laten herstellen op kosten van de overtreder. Ook kan besloten worden om onder verantwoording van het Openbaar Ministerie (OM) een proces-verbaal op te stellen.  

Sloten zijn belangrijk voor het waterbeheer. Daarom worden de waterstanden in de polders op het juiste peil en in goede conditie gehouden en wordt het gebied niet te nat of te droog. Jaarlijks kijken collega's van Waterschap Rivierenland of de kleinere sloten en bijbehorende objecten zoals duikers voldoende ontdaan zijn van begroeiing, vuil en andere materialen. Dit noemen we de maaischouw. Daarnaast wordt de diepte eens in de 15-18 jaar gecontroleerd. Dit noemen de diepteschouw. Bekijken hoe we dat doen?

Van handhavers tot onderhoudsmedewerkers, muskus- en beverrattenbestrijders
Binnen dit werkgebied bestaan verschillende functies, zoals dijkbeheerders, peilbeheerders, onderhoudsmedewerkers, handhavers, opsporingsambtenaren en muskus- en beverrattenbestrijders. De handhavers en opsporingsambtenaren houden zich met de meest uiteenlopende overtredingen bezig en hebben daarvoor regelmatig contact met hun collega’s van Juridische Zaken, de ‘huisadvocaat’ van het waterschap en het Openbaar Ministerie. De onderhoudsmedewerkers  zorgen voor gestructureerd (groen) onderhoud en beheer aan watergangen, dijken en wegen, wegbermen en terreinen. Zij zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat de sloten voldoende water kunnen blijven aan-en afvoeren, zodat er voor de bewoners geen waterproblemen ontstaan. Maar ook de hydrologen, ecologen en de collega’s van Vergunningen worden regelmatig om advies gevraagd. Voor de handhavers en opsporingsambtenaren is geen dag hetzelfde.

Dat geldt ook voor de muskus- en beverrattenbestrijders die niet alleen voor Waterschap Rivierenland in actie komen, maar ook voor de waterschappen Vallei en Veluwe, Hollandse Delta, en Rijn en IJssel. Zo diervriendelijk mogelijk bestrijden zij de muskus- en beverratten die gaten graven in de dijken en daarmee grote schade en onveilige situaties kunnen veroorzaken.

Bijdragen aan veiligheid
De medewerkers van het werkgebied Beheer & Toezicht maken dagelijks het verschil voor alle inwoners van het rivierengebied. Ze zijn buiten aanwezig, en als alles goed gaat, merken de meeste inwoners weinig van hun dagelijkse inspanningen.

Waterschap Rivierenland beheert honderden kilometers sloten en vaarten. Die zitten vol met leven. Hoe ziet dat er uit? Bekijk Blik onder water 

Wil jij ook je steentje bijdragen? Als medewerker bij Beheer & Toezicht draag je bij aan een veilige woon- en leefomgeving, voor alle inwoners van het gebied.

Zie je nog geen vacature waarvoor je warm loopt?

Meld je dan aan voor ons job alert. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe vacatures. 

Aanmelden voor JobAlert