Directeur water en klimaat

Naar vacatureoverzicht

Directeur water en klimaat

  • Tiel
  • Water en dijken
  • Bestuur/Staf/Management

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Energieke, benaderbare en koersvaste leider met oog voor de opgaven op het gebied van duurzaamheid en het vermogen dit te vertalen naar de organisatie.

Over ons
We werken aan sterke dijken en een evenwichtig watersysteem. Dit doen ruim 900 medewerkers dagelijks voor het rivierengebied tussen de Rijn, de Lek en de Maas, van de Duitse grens bij Nijmegen tot aan Kinderdijk en de Biesbosch. Vanuit het verleden betrouwbaar en degelijk, naar de toekomst toe innovatief, verbindend en flexibel. De taken van ons zijn essentieel voor de inwoners van het rivierengebied. Er wordt gewerkt aan waterveiligheid, een robuust watersysteem en een goed functionerende waterketen en dat tegen zo laag mogelijke kosten. De wereld verandert in hoog tempo. Dat vraagt van het waterschap om steeds sneller te kunnen schakelen. Innovatie, duurzaamheid, participatie: het zijn sleutelwoorden en termen waar wij als waterschap op een betrouwbare manier invulling aan wil geven. Dat vraagt om een duidelijke en krachtige bestuurlijke koers en om focus voor de ambtelijke organisatie. Bestuur en organisatie werken hiervoor op een open en constructieve manier met elkaar samen. Waterschap Rivierenland (WSRL) is een strategische samenwerkingspartner, op landelijk niveau heeft het waterschap een krachtige positie en is het een belangrijke speler in water gerelateerde issues. WSRL wil deze positie verder uitbouwen door de taken te verbinden aan de opgaven op het gebied van duurzaamheid en door in participatie samen te werken bij de totstandkoming van plannen en projecten zodat er draagvlak is voor de keuzes. Dit is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

Ontwikkeling
We zijn een innovatief waterschap. Nieuwe technieken en nieuwe oplossingen zijn essentieel. Daar horen ook innovatieve samenwerkingsvormen bij. Kennis en ervaring van inwoners, bedrijven en organisaties zijn waardevol en daarom belangrijk om vorm te geven aan waterprojecten. In het Bestuursakkoord 2023-2027 ‘Aan de slag met water’ is op hoofdlijnen de bestuurlijke koers uitgestippeld.

Waterschap Rivierenland werkt samen met diverse stakeholders/partners. Zowel bestuur als organisatie kiezen hierin een actieve - door stakeholders gewaardeerde en herkenbare - rol. Waterschap Rivierenland heeft een groot werkgebied. Er wordt samen gewerkt met vier provincies, vijf veiligheidsregio’s; zes omgevingsdiensten en veel gemeenten.

Over de organisatie en het bestuur
Bij Waterschap Rivierenland werken ruim 900 medewerkers. De kernwaarden in de organisatie zijn bekwaam, betrokken en betrouwbaar. Drie directeuren en de secretaris-directeur vormen de directieraad van Waterschap Rivierenland. De portefeuilleverdeling binnen de directie is op hoofdlijnen als volgt: de secretarisdirecteur is eindverantwoordelijk en eerste adviseur van het bestuur; één directeur is verantwoordelijk voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waterveiligheid; één directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de Waterketen en de directeur Water en Klimaat is verantwoordelijk voor het integraal Waterbeheer en een aantal opgaven op het gebied van duurzaamheid. De positie van directeur Water en Klimaat is sinds kort vacant. De definitieve portefeuilleverdeling zal in overleg met de nieuw te benoemen directeur worden bepaald.

Iedere directeur heeft verschillende rollen:
• Integraal verantwoordelijk voor de hele organisatie;
• Verantwoordelijk voor één of meerdere domeinen;
• Hiërarchisch leidinggevende van een aantal afdelingshoofden;
• Regie en sturing op het verandertraject;
• Verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke programma’s;
• Asseteigenaar;
• Opdrachtgever van grote programma’s en grote projecten;
• Opdrachtgever programmatisch- en projectmatig werken;
• Vertegenwoordiger in externe overleggen;
• Adviseur bestuur en secretaris commissies;
• Operationeel leider calamiteitenorganisatie;
• Loco secretaris-directeur.

De directeuren geven leiding aan de afdelingshoofden die op hun beurt leidinggeven aan ruim 50 teamleiders. De afdelingshoofden vormen het HIP (hoofden in positie). De directieraad legt via de secretaris-directeur verantwoording af aan het dagelijks bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden). Het hoogste orgaan is het democratisch gekozen algemeen bestuur. Zowel het dagelijks als het algemeen bestuur worden voorgezeten door de dijkgraaf.

Horizon 2025. Op weg naar een toekomstbestendige organisatie.
De maatschappelijke opgave staat centraal. Enkele grote bewegingen komen op het waterschap af: de implementatie van de Omgevingswet; de digitale transformatie en de opgaven op het gebied van duurzaamheid. De organisatie wil nog meer het verschil maken en wil een wendbare en lerende organisatie zijn. Voor de toekomst betekent dit dat er twee opdrachten zijn:
• De basis blijft op orde door regulier onderhoud aan de organisatie.
• Er wordt geanticipeerd op de grote bewegingen die op de organisatie afkomen.

Om die reden is men bezig met het Programma Horizon 2025. Binnen dat programma wordt in diverse deelprogramma’s aandacht besteed aan sturing en structuur, HR, cultuur en veiligheid; klant en omgeving en bestuur. Door concrete en samenhangende doelen en activiteiten te formuleren wil WSRL de medewerker betrekken bij de ontwikkelingen.

Profiel en portefeuille van de directeur water en klimaat
Deze directeur geeft leiding aan de hoofden van de afdelingen beheer en onderhoud, technische installaties en muskusrattenbeheer. Ook het voorzitterschap van de stuurgroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) en het programma klimaatadaptatie vallen onder de verantwoordelijkheid van deze directeur. Daarnaast is er een aantal andere aandachtsgebieden waar deze directeur verantwoordelijk voor is: biodiversiteit, participatie, internationale zaken, cultureel erfgoed, water- en bodemsturend en vaarwegen.

Wij zijn op zoek naar een directeur die redeneert vanuit de strategische en integrale maatschappelijke opgaven en die in staat is dit te vertalen binnen de organisatie op diverse niveaus. Iemand die er als leider mede voor zorgt dat Waterschap Rivierenland zich verder ontwikkelt tot een wendbare, maatschappelijk partner in een sterk bewegende omgeving. De directeur stuurt op verdere bedrijfsmatige ontwikkeling en innovatie binnen de organisatie en doet dit resultaat- en doelgericht. Heeft kennis van programma- en projectmanagement en oog voor de externe netwerken. De ideale kandidaat stuurt op doelmatigheid en verdere verzakelijking binnen de organisatie, is een inspirator en ontwikkelaar met visie en lef die feedback geeft en ontvangt. Een benaderbare persoonlijkheid die contactueel sterk is en met souplesse communiceert en die als leider voorbeeldgedrag toont.

Kortom, we zoeken een:
• toegankelijke verbinder en teamspeler die vanuit de strategische vraagstukken stuurt op samenhang en die stuurt op integraliteit van beleid, programmering en uitvoering;
• persoonlijkheid die inspireert en uitdaagt tot verdere ontwikkeling, innovatie en tot experimenteren, maar die ook keuzes maakt en daar op stuurt;
• leidinggevende die in staat is de afdelingshoofden te coachen op houding en gedrag in de verschillende veranderprocessen die worden doorgemaakt;
• kandidaat met politiek-bestuurlijke en organisatie-sensitiviteit en die oog heeft voor de wensen van het bestuur en die bestuurders adviseert;
• boegbeeld die zichtbaar en toegankelijk is en gemakkelijk relaties legt en onderhoudt, zowel binnen de organisatie als extern (ondermeer binnen het waterschapsnetwerk en in de regio).

Gewenste competenties
Leiderschap, besluitvaardigheid, verbindend vermogen, invoelingsvermogen.

Functie-eisen
• Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een voor de positie relevante (post) academische opleiding;
• ruime ervaring in een positie op directieniveau bij voorkeur in een politiekbestuurlijke omgeving;
• visie op de ontwikkelingen in het publieke domein en op de betekenis daarvan voor deze uitvoeringsorganisatie;
• aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling zowel qua structuur als cultuur;
• ervaring met project- en/of programmamanagement en met bedrijfsvoering;
• ruime affiniteit met het primaire proces en affiniteit met de thema’s van het waterschap en op het gebied van de fysieke leefomgeving;
• ervaring met resultaatgericht sturen op effectiviteit, efficiency en doelmatigheid.

Persoonskenmerken
Mensenmens, ondernemend, teamspeler, toegankelijk, energiek met gevoel voor humor en met lef.

Arbeidsvoorwaarden
Het bruto maandsalaris voor de directeur bedraagt bij een fulltime aanstelling maximaal €10.598,- (schaal 17). Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Waterschappen. Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% waarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof zijn opgenomen. Daarnaast is er een onkostenvergoeding en een leaseauto regeling. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd. Procedure en informatie Een afvaardiging van bestuur, directie, management en OR is betrokken bij de selectie. Een adviseur van Castanho voert de voorselectiegesprekken en draagt enkele kandidaten voor. De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. De opdrachtgever hecht aan diversiteit en inclusie.
De planning is als volgt:
• reageren kan tot en met 19 september 2023
• vervolgens eventueel eerste gesprek met de adviseur van Castanho
• eerste gespreksronde is op dinsdag 24 oktober 2023
• tussen de eerste en tweede gespreksronde maken kandidaten een Hogan-test en zij ontvangen daar persoonlijke terugkoppeling over
• tweede gespreksronde op maandag 30 oktober 2023
• daarna mogelijk een ontwikkelassessment en een referentiecheck en kandidaten dienen een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, te overleggen.

Solliciteren of meer informatie?
Voor de werving & selectie van deze functie werken wij exclusief samen met Castanho. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, via 06-20303256. Je kunt solliciteren tot en met 19 september 2023 via www.castanho.nl/vacatures. Als je daar jouw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.

Heb je nog vragen?
Neem contact op!

Neem contact op